Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Flp. 1:6

TEMA: Heilsorde 1: Inleiding tot die heilsorde

Inleiding

Een van die grootste vrae in die teologie gaan oor die hele vraag: Wat
is die verhouding tussen die werk van God en die werk van die mens as
dit by ons verlossing kom.

Beeld van ‘n skip wat skipbreuk ly die lewensredder op die strand:

Die lewensredder kyk hoe die skipbreukeling tot op die strand swem –
mens 100% en God 0%.

Humanisme

Die lewensredder swem halfpad en wag dat die skipbreukeling halfpad swem
–– mens 50% en God 50%.

Grootste deel van die Christendom se beskouing

Die lewensredder gaan haal die skipbreukeling by die skip – mens 0% en
God 100%.

Gereformeerde beskouing.

Alle Christene stem grootliks saam dat die genade deur Christus aan die
kruis verdien is. Die paaie loop daarna grootliks uiteen as dit gaan oor
die vraag: Hoe kry ek deel aan die genade in Christus? Hierdie vraag
het verskillende antwoorde:

Ek kry deel aan hierdie genade deur daarvoor die wet te gehoorsaam.

Deur my te laat groot doop.

Deur te glo.

Ons as Gereformeerdes glo dat die manier waarop ons deel kry aan die
genade wat deur Christus bewerk is – ook God se werk is.

Dis hier waar die heilsorde inkom.

Die heilsorde is die manier waarop die Vader die genade wat deur die
Seun verdien word deur die Heilige Gees vir ons gee. Wat beteken dit nou
regtig? Kom ons kyk na ‘n beeld.

Die mens is na die sondeval soos iemand in die tronk. Die regter het ‘n
R100 000.00 borgtog vasgestel voor hy vrygelaat kan word. Sy familie
gaan en samel die geld in, leen by die bank, verkoop ‘n paar stukke
meubels, gee ‘n paar polisse op, en uiteindelik het hulle die R100
000.00 ingesamel. Beteken die feit dat R100 000.00 ingesamel is dat die
persoon nou uit die tronk kan kom? Natuurlik nie. Eers wanneer die geld
by die tronk inbetaal is, word die persoon vrygelaat.

So werk dit met die genade. Die feit dat Christus gesterf en opgestaan
het, het die genade verdien.

Die Heilige Gees moet eers wat Christus vir ons gedoen het in ons harte
doen voordat die genade werklik op die mens van toepassing gemaak word.
Die manier waarop God te werk gaan om die genade in ons hande oor te
gee, is wat ons die heilsorde noem.

Net soos die mens in sy sonde nie kon bydra tot sy verlossing deur
Christus aan die kruis nie, kan die toepassing van God se genade ook nie
van die mens af kom nie. God se liefde en barmhartigheid en genade
staan ook by die heilsorde voorop. Daarom is die gereformeerde siening
van die heilsorde anders as die siening van ander groepe wat die
verdorwenheid van die mens ontken. Hulle reken dat die mens God eers ‘n
kans moet gee om in hom te werk. So hang die genade van die mens af. God
se genade is dus slegs ‘n hulpmiddel maar die mens bewerk eintlik sy
eie saligheid.

Ons as gereformeerdes sê nee, ook die toepassing van die genade is net
soos die verdienste van die genade iets wat uit die Drie-Enige God ons
toekom.

Flp. 1:6: “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.”

Paulus is hier besig met die begin van sy brief.

Kenmerkend van sy briewe dat hy begin deur God te dank vir mooi en goeie
dinge wat in die gemeente gebeur.

Hier dink hy aan die samewerking vir die verkondiging van die evangelie.

Behalwe vir eie verkondiging word dit later in hfst. 4 duidelik dat hy
ook praat van finansiële ondersteuning wat hy van hulle ontvang het.

Hierdie goeie werk is deur God in hulle begin – die eintlike begin is
die verlossing in Christus waaraan hulle deel kry deur die geloof.

Paulus is oortuig dat dieselfde God wat dit begin het ook enduit sal
volvoer. Nie net die begin nie maar die hele Christelike lewe enduit is
die werk van God.

God sal dit ook voleindig. Die werk sal staande bly tot op die dag wat
Christus weer kom.

Daarom stel ons die heilsorde soos volg op:

Die roeping, weergeboorte, geloof, bekering, is die begin van die deel
kry aan Christus se werk wat God deur die Heilige Gees gee.

Bekering is eintlik ‘n oorgang, soos ons sal sien wanneer ons by
bekering kom, dus is regverdigmaking, heiligmaking en volharding van die
heiliges die enduit voer van die deel kry aan die werk van Christus wat
God deur die Heilige Gees doen.

Hier is die volharding van die Heiliges weer ‘n oorgang en dus is
volharding van die heiliges en heerlikmaking die voleinding van
die deel kry aan die werk van Christus wat God deur die Heilige Gees
doen.

Ons moet altyd onthou:

Hierdie orde is nie ‘n volgorde waarin die een ding soos die ratte van
‘n masjien op mekaar volg nie. Dit is die logiese orde waarin die
toepassing van God se genade op die mens duidelik gemaak kan word. Die
goed vloei saam en gebeur soms gelyk – maar tog gaan ons die volgende
paar weke hierdie volgorde gebruik.

Die groot doel is nederigheid voor God in ons geloof. Alles kom van God
af, ons het niks om op te roem nie.

Ons glo dat dit diensbaar sal wees vir ons eie geloofsgroei en verstaan
van God se grote en onverstaanbare genade.

Amen

Heilsorde 1: Inleiding tot die heilsorde
Tagged on: