Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Rom. 10:14,15

TEMA: Heilsorde 2: Roeping

Ons kom vandag by die eerste afdeling van die heilsorde, nl. die
roeping.

Wanneer ons oor die roeping praat is dit nie moeilik om te weet waarvan
ons praat nie – God roep ons deur sy Woord.

Paulus praat hiervan in Rom. 10:

Rom. 9-11 praat Paulus oor die toestand van Israel. Hy as Jood het
geworstel met die ongeloof van Israel terwyl die heidene die evangelie
met blydskap aanneem.

Hy skryf dan hier hoe hy wens dat die situasie kan verander:

Rom. 10:1 en 2: “Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig.”

Die Jode is steeds vol ywer vir God, maar sonder insig. Hulle dink
steeds dat redding deur die wet kom, i.p.v. om die Blye Boodskap van die
verlossing in Christus deur genade langs die weg van die ware Geloof te
aanvaar.

Hierdie Blye Boodskap is die woord wat Paulus en sy medewerkers
verkondig. Almal wat glo in hierdie woord wat verkondig word, sal gered
word.

In Romeine 10: 14 en 15 wys Paulus dan dat die woord wat verkondig word
in hierdie proses onmisbaar is:

“Maar hoe kan ‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.””

In Rom. 10:14 en 15 kan ons duidelik sien dat geloof sonder om die Woord
te hoor, nie moontlik is nie. Die Jode het hierdie boodskap gehoor en
verwerp die Heidene dit gehoor het en met blydskap aangeneem het.

Ons kan wel onderskei tussen twee roepings:

Elke keer as iemand die Woord hoor is dit God wat roep.

 1. God roep deur persoonlike Bybelstudie – Hoe lyk jou persoonlike
  Bybelstudie?
 2. God roep deur prediking – Wat is jou houding teenoor prediking?
  Luister jy net half en wens die dominee wil korter preek? Is jy altyd
  krities en soek fout? Of wil jy elke Sondag hoor wat God deur sy Gees
  vir jou wil sê.

3 Jongmense, kinders, God roep deur katkisasie – Doen jy moeite met
voorbereiding?

Hierdie roeping gaan in ons lewe die hele tyd aan. Kan ons nee sê vir
hierdie roeping? Natuurlik, ons doen dit elke keer as ons sonde doen.
Ons kan so die werk van die Heilige Gees teenstaan.

Maar dan is daar die tweede tipe – die roeping om die kruisdood van
Jesus Christus as my weg tot saligheid te aanvaar!

Hier het ons ook twee moontlikhede – so lyk dit. Baie mense hoor die
boodskap en verwerp dit, soos die Jode in Romeine 10.

Maar die eintlike roeping – die begin van die Heilsorde – is die roeping
wat die Heilige Gees deur die Woord in jou hart laat plaasvind! Hierop
kan ons nooit nee sê nie want die roeping kom net tot die wat die Here
daarvoor gekies het.

Wat is die betekenis van die roeping vir ons:

 1. Ons as werktuie in God se roeping

God gebruik mense. Ons is geroep om te roep. Ons moet erns maak met die
taak om die Woord te verkondig aan alle mense. God gee die opdrag om die
evangelie wyd en sy te verkondig. Ons kan nie in God se raadsplan inkyk
nie. Ons kan nie sê wie uitverkies is en wie nie. Daarom moet ons
dit as ons mikpunt stel dat elke mens op aarde die Woord van God sal
hoor.

 1. Ons as geroeptes

Ons moet gedurig ja antwoord op die roeping. Die Gees se trekkrag maak
nie ons verantwoordelikheid minder nie.

As jy met die regte gesindheid luister na God se roeping en daarop
antwoord is dit ‘n teken. Die Heilige Gees is besig is om jou te lei op
die pad van die innerlike uitwerking en toepassing van die verlossing in
Christus. Dit is die pad wat ons die heilsorde noem.

Heilsorde 2: Roeping
Tagged on: