Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Joh. 3:1-21

TEMA: Heilsorde 3: Weergeboorte

Ons gaan vandag saam kyk na hierdie wonder van God – die weergeboorte.
En ons gaan dit doen aan die hand van Jesus se eie verduideliking van
die weergeboorte aan Nikodemus, in Joh. 3.

Om die hele gesprek tussen Jesus en Nikodemus te verstaan, moet ons eers
die hele konteks waarbinne dit afspeel begryp. Want net voordat
Nikodemus na Jesus toe kom, lees ons hoe sekere mense tot geloof gekom
het omdat hulle Jesus se wonderwerke gesien het.

Maar dan lees ons Jesus het hom nie op hulle verlaat nie, want Hy weet
hoe mense is. Hy het dus geweet dat iemand wat net in wonderwerke glo se
geloof die ware inhoud mis.

Nou kom Nikodemus na Jesus toe. Hy praat ook oor Jesus se wonderwerke.
In vers 2 sê hy: “Ons weet dat niemand hierdie wondertekens kan doen as
God nie by hom is nie.”

Met die eerste oogopslag lyk dit asof Jesus se antwoord niks met
Nikodemus se stelling uit te waai het nie. Maar in der waarheid het die
Here met sy antwoord die probleem van Nikodemus tot op die been
oopgesny. “Dit verseker ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie,
kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Die mens is sondig, reeds
van die oomblik af dat hy gebore word. Die mens kan nie in die koninkryk
van God inkom nie behalwe as hy opnuut gebore word.

Geloof in sensasionele wonderwerke is nutteloos. Om tot Christus te
nader, moet die mens eers diep onder die indruk kom van sy eie sonde.
Dan kan hy sy verlossing by Christus kom soek. Want hierin lê die
grootste wonder van God – sondige mense kan stry teen die sonde wanneer
hulle weergebore word.

Nikodemus het nie verstaan wat Jesus sê nie. Sy verstaan van
geboorte was liggaamlik – ‘n kind uit ‘n vrou. Daarom sê hy:
“Hoe kan ‘n ou man weer gebore word? Hy kan nie weer in sy moeder se skoot in kom om weer gebore te word nie.” In
v. 5-8 verduidelik die Here aan Nikodemus die weergeboorte.
“As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan Hy nie in die koninkryk van God kom nie. “

Jesus verduidelik sy stelling in vers 3. Hy maak aan Nikodemus duidelik
hoe ‘n mens opnuut gebore word. Die geboorte uit water is die
liggaamlike geboorte. Die mens word gebore uit liggaamlike vloeistof.
Niemand kan egter gered word wanneer hy net liggaamlik gebore is nie.
Daarom moet hy weergebore word deur die Gees. Die mens moet nie weer in
die skoot van sy moeder klim nie, dit kan hoogstens lei tot nog ‘n
liggaamlike geboorte. Wat die mens moet kry is ‘n geestelike geboorte.
Daar is ‘n ooreenkoms tussen liggaamlike geboorte en geestelike
geboorte: Net so min as wat jy enige deel het aan jou liggaamlike
geboorte, net so min het jy deel aan jou geestelike geboorte.

Dan gaan die Here aan in vers 6 en verduidelik vir Nikodemus waarom die
mens so ‘n geestelike geboorte nodig het. “Wat uit die mens gebore is,
is mens, wat uit die Gees gebore is, is gees.” Wanneer die mens gebore
word, so het ons reeds gehoor, kry hy outomaties deel aan die erfsonde.
So gaan dit al van Adam en Eva af aan. Hy is dan geneig tot alle slegte
dinge. Hy kan nie enige goeie dinge doen nie. Hy is van nature geneig om
God en sy naaste te haat. Iemand wat uit ‘n mens gebore is, kan niks
anders wees as ‘n mens nie, en ‘n mens is en bly sondaar.

Die enigste manier hoe die mens dan uit hierdie sondebestaan kan loskom,
is wanneer God op ‘n wonderlike manier die mens se hart verander. Die
Heilige Gees moet ‘n nuwe geboorte in die hart van die mens laat
plaasvind. Dan kan die mens sy lewe op ‘n ander manier lei. Dan word sy
lewe nie meer beheer deur die menslike natuur wat vol sonde is nie. Die
Gees beheer nou sy lewe.

Die vraag is, wanneer gebeur dit? Wanneer is ek weergebore? Die antwoord
is: Ons weet nie. Die Here vergelyk in vers 8 die werking van die
Heilige Gees met die wind. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid
maar jy weet nie waar hy heen gaan of waar hy vandaan kom nie. So gebeur
dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.

Die Gees laat hom nie voorskryf wanneer en in wie Hy die weergeboorte
moet laat plaasvind nie. Dit berus natuurlik op uitverkiesing. Die
werking van die Gees is ‘n goddelike misterie. Dit kan dalk gebeur dat
‘n kind by geboorte reeds weergebore is of dat ‘n ou vrou op haar
sterfbed weergebore word. Wanneer weet net God. Wat ons wel weet – ons
hoor die geluid. Ons kan die wind se werking sien – dakke kan
afgewaai word, sandstorms! So kan ons die krag van die weergeboorte sien
– geloof, bekering en ‘n nuwe lewe kom uit die gebeurtenis van
weergeboorte voort!

Uit sy vraag in vers 9 kan ons sien dat Nikodemus diep deur die woorde
van Christus geraak is: “Maar hoe is dit moontlik?” Hierdie vraag is nie
maar net ‘n herhaling van die vorige vraag wat hy gevra het nie. Met
hierdie vraag wil Nikodemus weet, waar kom dit vandaan. Waar kan ek die
weergeboorte kry?

En dan in die res van die gesprek verduidelik Jesus aan Nikodemus die
hele evangelie. Dat God Hom gestuur het om die wêreld te kom red. Die
hele evangelieboodskap maak dus die weergeboorte moontlik. Sonder die
versoeningswerk van Christus is die weergeboorte onmoontlik.

Een van daardie wonderlike misteries in die Bybel. Weergeboorte is
onmoontlik sonder die evangelieboodskap wat in die Bybel kry, maar
sonder die weergeboorte kan ons nie die evangelie verstaan nie. Die saad
van die Woord moet gesaai word. Net deur kontak met die Woord kan die
Heilige Gees die weergeboorte in ons harte werk. Maar as sondige mense
in aanraking kom met God se Woord, lê dit soos saad in onvrugbare grond.
Die Woord het vir ons geen waarde nie. Maar dan kom die Heilige Gees en
verander die grond sodat dit vrugbaar word. Ons word weergebore. Nou
kan ons eers sonde besef, verlossing in Christus verstaan,
belangrikheid van ‘n nuwe lewe insien. Weergeboorte is ook eenmalig.
Wanner die Gees jou weergebore laat word, kan jy nooit weer die
weergeboorte verloor nie.

Slot

Kennis van die weergeboorte wys hoe vol sonde ons is. Self kan ons nie
bydra tot redding nie. Ons moet ons verlossing buite onsself in Christus
vind. Die Woord wat ons van Christus leer, kan vir lank binne ons lê
soos saad in onvrugbare grond. Op sy eie tyd kom die Heilige Gees en Hy
werk die weergeboorte in ons hart. Dan groei die saad van die Woord en
word ‘n roepstem in ons.

Heilsorde 3: Weergeboorte
Tagged on: