postheadericon Sleutelbedieningsareas

STRATEGIESE BEPLANNING (EN UITVOERING)

DOELSTELLING: OM DIE WERKSAAMHEDE VAN DIE VERSKILLENDE SLEUTELBEDIENINGSAREAS TE FASILITEER EN TE KOÖRDINEER

DIENSLEWERING, FINANSIES EN BATEBESTUUR, KOMMUNIKASIE EN BEMARKING, PERSONEEL EN ADMINISTRASIE, SPESIALE PROJEKTE

DIENSLEWERING

DOELSTELLING: OM DIE WOORD VAN GOD SUIWER, ORDELIK, GEREELD EN AAN ALMAL TE VERKONDIG DEUR BEPAALDE AKSIES, EN OM LIDMATE TOE TE RUS OM DEUR DIE WERKING VAN DIE HEILIGE GEES HUL PERSOONLIKE GAWES UIT TE LEEF OM GOD EN MEKAAR TE DIEN

WOORDBEDIENING: Erediens, Evangelisasie, Huisbesoek, Kategese, Sang

BELANGEGROEPE: Binnekring, Bybelstudie, Diamante, Gemeentebou, Nuwe Lidmate, Susters, Verwelkoming

ONDERSTEUNINGSGROEPE: Ander Spesiale Omstandighede, Begrafnis, Biblioteek, Koskas, Siekebesoeke

JEUG: Ligstraaltjies, Tawwe Tieners, Hoërskooljeug, Energiegroep

FINANSIES EN BATEBESTUUR

DOELSTELLING: OM DIE WOORD VAN GOD SUIWER, ORDELIK, GEREELD EN AAN ALMAL TE VERKONDIG DEUR BEPAALDE AKSIES, EN OM LIDMATE TOE TE RUS OM DEUR DIE WERKING VAN DIE HEILIGE GEES HUL PERSOONLIKE GAWES UIT TE LEEF OM GOD EN MEKAAR TE DIEN

TERREINE EN GEBOUE

TOERUSTING: Biblioteek, Kantoor, Klank, Kombuis, Ander

FINANSIES: A-Z

KOMMUNIKASIE EN BEMARKING

DOELSTELLING: OM RELEVANTE INLIGTING BINNE EN NA BUITE GEMEENTE BESKIKBAAR TE STEL SODAT VERHOOGDE BETROKKENHEID, MEELEWING EN GEESTELIKE GROEI KAN PLAASVIND

NA BINNE: CD/Bandjies, Gemeentelys, Nuusblad, Projektor, Video

NA BUITE: Almanak, Kerktydskrifte, Webwerf

PERSONEEL EN ADMINISTRASIE

DOELSTELLING: HANDHAAF GESONDE PERSONEELBESTUUR EN GESONDE ADMINISTRATIEWE PRAKTYK

PERSONEELBESTUUR: Kerk, Terrein

ADMIN BESTUUR: Agendas, Kerkkantoor, Lidmaatregister, Notules, Statistiek

SPESIALE PROJEKTE

DOELSTELLING: OM NUWE INISIATIEWE DEUR VINDINGRYKHEID TE VESTIG TOT VOORDEEL VAN GOD SE KONINKRYK

PROJEKTE STANDHOUDEND: Fondsinsameling

PROJEKTE AD-HOC: Benutting van Kerkeiendom

PROJEKTE NUUT: Bemarkingsbrosjure, Mosterdsaadjie, Skakeling met Tembisa, Sustentasie

DAGBESTUUR

DOELSTELLING: HANTEER SAKE IN OPDRAG VAN DIE KERKRAAD

Die Dagbestuur ageer as ‘n ordekommissie. Verantwoordelikhede sluit in: hantering/ besluitneming ten opsigte van dringende sake verwys vanaf die kerkraad, uitvoer van opdragte ontvang vanaf Breë Kerkraad Ouderlinge en Diakens, hulpverlening/ betrokkenheid by opstel van agenda vir kerkraadsvergadering, korrespondensie deurwerk en na kerkraad verwys vir kennisname.