postheadericon Brief aan Filadelfia

Ds. Alwyn Tredoux

Teksverse: Openb. 3:7-13

TEMA: Brief aan Filadelfia

Inleiding

 

Ons is die kerk van God. Maar die kerk lewe tot met die voleinding in ‘n sondige wêreld. Daar bestaan nie iets soos ‘n volmaakte kerk nie. Maar Filadelfia is ‘n kerk wat die naaste daaraan kom om ‘n volmaakte kerk te wees wat ons ooit kan hoop om teë te kom.

Filadelfia se briefie, net soos die een in Smirna, het geen vermaning oor dinge wat in die gemeente verkeerd loop nie. Filadelfia se brief word veral gekenmerk deur ‘n uitgebreide belofte aan die gemeente. Wat was dan die geheim van Filadelfia se sukses as gemeente? Wanneer ons Filadelfia se geheim probeer ontrafel, is daar veral drie dinge wat aandag moet geniet:

1. Wat Christus vir die gemeente doen.

2. Wat die gemeente moet doen.

3. Die belofte van ‘n beloning vir die gemeente.

1. Wat Christus vir die gemeente doen

Die Here begin sy brief aan die gemeente in Filadelfia deur homself bekend te stel in vers 7.

“So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie:”

Hierdie woorde herinner aan Jes. 22:22.

Jes. 22:22: “Aan hom sal Ek die sleutels van die koning se huis gee; wat hy oopsluit, sal niemand toesluit nie, wat hy toesluit, sal niemand oopsluit nie.”

Hier word gepraat van Eljakim, ’n dienaar in die paleis van koning Hiskia van Juda, wat die werk om toegang tot die paleis van die koning te reguleer deur die paleissleutels, by ene Sebna oor te neem.

Die interessante is, hier het Jesus die sleutel van Dawid, die koning self. Jesus is self koning, uit die nageslag van Dawid. Hy gee as koning toegang tot die koning. Die koning tot wie Hy toegang gee is sy Vader. Hy is die Weg die Waarheid en die Lewe, niemand gaan na die Vader behalwe deur Hom nie. Die bekendstelling is die fondament waarop die brief gebou word.

Openb. 3:8: “Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het ‘n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie.”

Die Here bou voort op wat Hy aan die begin gesê het. Hy dra die sleutel van Dawid. Met die sleutel het Hy vir die gemeente van Filadelfia ‘n deur oopgesluit wat niemand kan toesluit nie.

As deurwagter gee Hy toegang tot God, maar om om hierdie beeld volkome te verstaan moet ons onthou, ‘n deur staan altyd na twee kante toe oop – die binnekant van die huis en die buitekant van die huis. Christus gee dus vir Filadelfia ‘n oop deur na binne – na God toe, maar Hy gee ook ‘n oop deur na buite – na die wêreld toe. Filadelfia het bekendgestaan as die “poort na die Ooste” agv. Die strategiese ligging langs die hoofposroete van Klein-Asië. Jesus maak die bynaam ook waar!

Hierdie oop deur is dus ‘n baie omvattende  begrip. Die hele bestaan van die gemeente word in der waarheid bepaal deur hierdie oop deur. Christus is die hoof van die kerk. Hy is die koning. Alle mag behoort aan Hom. Sonder die oop deur wat Hy aan die gemeente gee, sou die gemeente niks kon doen nie. Hulle verhouding met God aan die een kant en hulle getuienistaak in die wêreld  aan die ander kant – alles wat in die gemeente gebeur, kan net gebeur wanneer Christus dit so beskik.

Daarom was Filadelfia so ‘n wonderlike gemeentetjie. Nie omdat hulleself wonderlik was nie maar omdat Christus op so ‘n wonderlike manier met hulle was. Die oop deur wat Christus gee, maak die hele verskil in die gemeente. Sonder Christus sou Filadelfia maar net nog ‘n gemeente gewees het.

Hierin vind ons in Kemptonpark ook ons enigste hoop. Ons eie menslike planne, ons eie geswoeg en gesweet, kan ons nie suksesvol maak nie. Ons moet bid dat die Here vir ons ook ‘n deur sal oopmaak, sodat ons allles wat ons doen in die krag van sy koningskap kan doen.

Ons moet bid dat ons die deur kan gebruik soos ‘n deur gebruik moet word. Dat ons na binne toe en na buite toe sal gaan met hierdie deur. Dat ons ons verhouding na binne met God sal reghou, maar ook ons getuienistaak na buite, die wêreld in, sal uitvoer.

Onthou dat dit Christus is wat die sleutel na God gee. Ons in Christus veranker wees. Ons moet ons troos by Hom vind. Nie by ‘n dominee nie. Besoeke is liefdesdiens, bediening van die troos van Woord en Gees, nie onmisbare voorwaardes vir troos nie!  Ons moet lewe in ‘n verhouding met God, nie om die dominee te troos nie! Ons moet getuig oor ons Verlosser, nie die dominee nie.

Maar die feit dat die werk van die Here die belangrikste is, mag ons nooit aan die slaap sus nie. Want daar was tog iets wat die gemeente in Filadelfia gedoen het waarvoor die Here hulle ook prys.

2. Wat die gemeente moet doen

In vers 8 sê Christus vir die gemeente:

“Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloën nie.”

Filadelfia was oorspronklik gestig deur die grieke. Hulle wou Filadelfia gebruik as die sentrum waarvan die Griekse taal en kultuur, en daarmee saam dan natuurlik ook die heidense godsdiens van die grieke, deur die hele Asië moes versprei. Die Poort na die Ooste.

Verder was daar ook ‘n sterk Joodse gemeenskap wat vyande van die Christelike gemeenskap was.

Maar die gemeente in Filadelfia het sterk gestaan. Hulle is nie deur die Griekse invloede oorgehaal nie en nie toegegee aan die Joodse druk nie. So het hulle die oop deur wat Christus vir hulle gee, na die binnekant toe gebruik, sodat hulle nie die Here se naam verloën het nie. Die deur na God toe was oop. Hulle het hulle verhouding met die Here reg gehou deur sy Woord te bewaar. Hulle het min krag gehad het – ‘n klein swak gemeentetjie, maar die Here het hulle ‘n geopende deur gegee.

Maar in vers 9 sien ons hoe die Here hulle ook bystaan om die deur na buite te gebruik.

Openb. 3:9: “Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg-kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet.”

As Hy dit so beskik sal die vyande van die kerk – diegene wat behoort tot die sinagoge van Satan – die Jode wat nie ware kinders van Israel is nie omdat hulle Jesus verwerp – voor die voete van die gelowiges neerval en saam met hulle Christus dien. Hulle invloed na buite sal so groot wees, dat dit deur hulle grootste vyande nie ontken kan word nie.

Sien u, die gemeente nie net na binne toe gewerk het nie. Hulle het nie net weerstand teen die invloede van buite gebied nie, hulle het self invloed uitgeoefen. Deur God se Woord te bewaar kon hulle ook hulle getuienistaak na buite verrig, sodat God kan werk in die harte van die ongelowiges.

Ja, Filadelfia was ‘n model kerk, maar hoekom? Nie oor slim planne wat hulle gemaak het, of oor baie getalle, of oor rykdom in die gemeente nie. Hulle het in hulle eenvoud en in hulle swakheid vasgehou aan die Woord van God. Juis omdat hulle swak was, juis omdat hulle nie op hulle eie krag kon staatmaak nie, moes hulle vertrou op die krag van God, en die Woord van God.

Ook hier in Kemptonpark-Noord is swak. Baie getalle in die boeke, maar ware betrokkenes is min. Ook ons kan nie op ons eie krag staatmaak nie. Daarom moet ons ook ons krag vind in God en sy Woord. Ons moet die Woord van God bewaar. Ons moet die Woord van God laat skyn die stad waar ons woon. Ons moet hierdie roeping ernstig opneem.

Ons in die Nuwe Suid-Afrika word natuurlik ook deur baie invloede van buite gebombardeer. Kan die Here egter na ons kyk en sê – Julle het my Woord bewaar, julle het nie my naam verloën nie?

Ons is almal skuldig en swak. Ons moet bid dat die Here vir ons ook ‘n geopende deur na Hom toe sal gee sodat ons sy Woord kan bewaar en Hom nie verloën nie.

Maar ons moet die deur na buite toe ook gebruik. Ons moet die Woord bewaar, nie net in die privaatheid van die binnekamer nie, maar in ons hele gesinslewe, by die werk, by die skool. Ook in die manier hoe ons betrokke is by die hele gemeenskap. Ook wanneer ons o.l.v. ons diakens betrokke raak by welsynswerk. Oral moet ons die Woord bewaar en ons laat lei deur die Woord.

Dan kan ons ‘n gemeente wees wat deur die gemeenskap ook raakgesien word. Dan kan die gemeenskap eerlik erken, as die gemeente nie op hierdie dorp was nie, was die dorp armer. So kan ons ook invloed uitoefen op die vyande van die kerk. As die Here dit so  beskik kan ons vyande saam met ons neerval en God aanbid.

Dit is die geheim van Filadelfia. Ons moet die deur wat die Here vir ons gee na altwee kante toe gebruik. Ons moet ons verhouding met God reg hou maar ook ons taak in die wêreld verrig.

Vir die gemeente, wat sy Woord so bewaar, gee die Here ook die belofte van ‘n beloning.

3.Die belofte van ‘n beloning vir die gemeente.

Hierdie beloning het twee sye. God beloon Filadelfia reeds in hierdie lewe, maar ook in ewigheid.

Openb. 3:10: “Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

‘n Beloning nou. Vir die wat sy Woord bewaar sal Hy ook bewaar in die tye van verdrukking wat oor die hele aarde sal kom. Verdrukking was in daardie tyd ‘n duidelik werklikheid vir die kerk. Johannes, die skrywer van die boek openbaring, het die gesigte op die eiland Patmos ontvang. Hy is verban is a.g.v. sy geloof. Maar die verdrukking van die kerk sal nooit verslap nie. Dit sal eerder net erger word. Maar Christus belowe om die kerk vas te hou in die tye van beproewing wat kom.

Wanneer ons sy Woord bewaar sal Hy ons ook bewaar in die verdrukking wat ons ly, wat al erger word. Ons moet sy Woord bewaar wanneer mense ons bespot omdat ons glo, wanneer ons ongewild raak omdat ons die regte pad loop, wanneer ek nie kan meedoen vriende teen my beginsels optree nie. En wanneer ons God se Woord so bewaar belowe Hy om ons ook te bewaar.

Maar die beloning wat Christus aan ons belowe het ook ‘n ewigheidsdimensie.

Openb. 3:11: “Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie.”

Ek kom gou… Die woorde spreek Jesus laat in die heel eerste eeu van die eerste millenium. Nou staan ons al ver in die derde millenium. Kan ons die woorde ernstig opneem? Die probleem is dat ons vasgevang is in tyd, maar God staan daarbuite. God se plan spoed voort, al lyk dit vir ons lank.

Intussentyd moet ons vashou wat ons het. Ons moet vashou aan die Woord, ons moet vashou aan gebed, ons moet vashou aan geloof. Want as ons so vashou sal niemand ons oorwinnaarskroonkroon kan wegvat nie. As ons vashou aan die Woord, in die krag van God beproewinge deurstaan, die deur na beide kante toe gebruik, gee God dit vir ons, in twee vorme:

Openb.  3:12: “Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe.”

Om ‘n pilaar in die tempel te wees is iets besonders. In Open. 21 lees ons dat daar geen tempel sal wees in die nuwe Jerusalem nie. God self is die tempel. Om dus ‘n pilaar in die tempel te wees dui dus vir ons daarop dat ons op ‘n besondere manier gemeenskap met God sal hê. Ons sal werklik so nou aan God verbind wees in die nuwe Jerusalem soos ‘n pillaar met die tempel.

Maar dan sal die Here ook drie name op die oorwinnaar skrywe – die naam van God en die Nuwe Jerusalem en Christus se nuwe naam.So brandmerk God ons. Geen ander eienaar of dief kan ons opeis nie. Ons is ware burgers met paspoorte vir die nuwe Jerusalem op ons geskrywe. Ons is getuies van die finale voltooiing van Christus se werk deurdat ons sy nuwe naam dra.

Slot

So kan ons as gemeente sukses behaal. Ons moet bid vir ‘n geopende deur om na binne ons verhouding met God op te skerp en na buite te getuig in die wêreld. As ons die oop deur wat Hy ons gee bly gebruik om uit en in te gaan sal Hy ons bewaar. Hy sal vir ons die oorwinnaarskroon gee. Hy sal ons pilare maak in  sy tempel, ons sal sy brandmerk kry as bewys dat ons aan Hom behoort.

Kommentaar is gesluit.