Die uitbreiding van God se Koninkryk deur toeganklikheid en eenheid in verskeidenheid

Die Gereformeerde Kerk
Kempton Park-Noord

Straatadres: Hoek van Veldstraat en
Monumentweg, Glen Marais, Kempton Park

Predikant: Ds. Alwyn Tredoux

Kerkkantoor: Marinda von Wielligh

Eredienstyd (Oggend): 09:00

Eredienstyd (Aand): 18:00

Eredienstyd (Ander): Sien ons dagboek vir
besonderhede. Desember-skoolvakansie: Gereformeerde Kerk Kempton Park.
Oggend: 09:00. Aand: 18:00

Katkisasie: Net na die oggend-erediens